FANDOM


Primer Edit

  • Soloscelus 4 er den eneste bredt bebodde planeten i Soloscelus-systemet
  • Planeten er medlem av Koalisjonen, men mange innbyggere er skeptiske til samarbeidet
  • Korrupsjon er en naturlig del av planetens samfunnssystem

Innledning Edit

Soloscelus 4 går i bane rundt dvergstjernen Soloscelus i Qorax Ileys-hopen, midt i sektor Z.6.0. Det er den eneste bebodde planeten i systemet foruten små kolonier og gruveutposter. Den er hjem til en bred flora av selvskapt XNA-basert planteliv, og er en av de få planetene i galaksen som ble hjem til flere folkeslag før Malum-hendelsen i U20.17.

Historie Edit

Soloscelus 4 er relativt ung, knapt 500 millioner år gammel. Den er svært liten (omtrent 0,03 jordmasser), og det ytre laget kjølnet raskt etter formingen. Etter 200 millioner år var planeten dekket av grunt vann, med små spredte øyformasjoner. XNA-basert liv oppsto av seg selv i dette vannet kort tid etter, ved revner under vannet i planetens skorpe.

Qorax Ileys-hopen var hjem til en av galaksens aller første kjente kommunikasjon på tvers av folkeslag. Det var korte avstander mellom planeter i hopen, så kolonisering var enkelt med selv primitiv romfartsteknologi. Hele 1 500 år før Malum-hendelsen var syv intelligente folkeslag allerede involvert i interstellar handel, kolonisering og krig omkring hopens tilgjengelige ressurser.

I U07.20 kom nybyggere fra nabosystemet Heraklit til Soloscelus 4, blant dem en del Peikos fra Heraklit, Stolzmenn fra Zzunthorp, og noen Nullfolioter. På denne tiden var planeten fullstendig gjengrodd av planteaktig liv, blant andre de svevende aviarbor-trærne som skulle bli dens store eksportvare.

Som mange av koloniene i Qorax Ileys-hopen tiltrakk Soloscelus seg mye lyssky virksomhet og korrupsjon. Forsøk på å opprette et rettsystem ble konsekvent møtt med attentat og mord på domfellende aktører, noe som igjen gjorde at få turte å ta på seg dommerembetet. I U14.41 ble det forsøkt å bøte på dette ved å fly biter av den intelligente krystallen Den sorte stjerne til planeten og bruke dem som dommere i planetens rettskammer. Den sorte stjerne nektet imidlertid raskt å dømme på grunn av mangel på forståelse av sakene som ble fremlagt. Et nytt system der stjernen overså innhenting og utvelgelse av uvillige dommere ble tatt i bruk etter få år.

Omkring hundreårsskiftet til U19, ble de tradisjonelle attentatene mot dommere satt i system. Dommere som ikke kunne tilfredsstille begge parter skulle bli straffet med døden i den samme retten. Dette grepet gjorde rettsakene til en populær publikumsbegivenhet, men bidro ytterligere til at lovlydige operasjoner valgte å unngå Soloscelus 4 så langt det lot seg gjøre.

Da Koalisjonen opprettet kontakt i U21.14, var Soloscelus 4 svært motvillige til å godta mange av kravene de stilte for medlemsskap. Med hjemmel i 'Rett lov til rett sted'-prinsippet fikk planeten beholde sitt kontroversielle rettssystem, mot at Koalisjonen tok over prosessen for innhenting av dommere.